Handhavingsjuristen Wet kinderopvang

Het jaar 2012 staat voor KBSO voornamelijk in het teken van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

In een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is bevestigd dat niet handhavend opgetreden kan worden indien beleidsregels niet worden nageleefd. Voor het laten naleven van regels dient sprake te zijn van een overtreding van een wettelijk voorschrift. Nu een beleidsregel geen wettelijk voorschrift is, kan tegen het niet naleven van een dergelijke beleidsregel ook niet handhavend opgetreden worden.

Deze uitspraak heeft geleid tot het voornemen van het Ministerie van SZW tot het aanpassen van de Beleidsregels kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012 naar een Algemene Maatregel van Bestuur en een Ministeriële regeling. Naar verwachting vindt dit in de eerste week van mei 2012 plaats.

De gevolgen voor de handhaving, het maken van besluiten en het voeren van procedures zijn groot. KBSO kan uw gemeente hierin ondersteunen. In de loop van 2012 organiseren wij cursussen voor uw juridisch medewerkers, handhavingsjuristen, secretarissen voor de bezwaarschriftencommissie en procesjuristen. Hierdoor zijn zij volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken over deze wetgeving.

Daarnaast biedt KBSO dienstverleningpakketten aan waardoor u de handhaving van de Wet kinderopvang gerust uit handen kunt geven.

Deze pakketten houden ondermeer het opstellen van de besluitvorming in, bijvoorbeeld de aanwijzing, last onder dwangsom, het exploitatieverbod, maar ook het voeren van de bezwaar- en beroepsprocedures. Tot slot is het mogelijk om een gespecialiseerde jurist als secretaris voor de bezwaarschriftencommissie in te huren voor de advisering over een bezwaarschrift gericht tegen een genomen handhavingsbesluit.